85 Kortessem

Confrontoëse

Zoe inins komp dje me liëve eingewandeld

kik ni op, lùt niks doorsjijne.

Dje drog oerre weëreld mieë in e spoor

va vwal, sleep en ne mix van geure.

Vië,  beteen en vaneen,

Nou  moug a’l, a’l versmeilt.

Dan, stap dje ‘t oof,

lùt  bellekes a’ter

dei flikkere

tot ze opespreinge,

d’een no d’ander,

kaol en leiggewêëd

mè strand.

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het dialect van Kortessem door Marleen ORIS

86 Dilsen (Dilsen_Stokkem)

De trits de ruumte en mien augenblik bënnen

kieks neet op, laot niks zeen.

De druugs de wêreld met in keelzog,

sluuer, slijp en geurenkolk.

We ontmoten en ontbinjen,

alles maag noe, alles versjmelt.

De vertreks, luuts bellen achter,

ze glinsteren tot ze oepenvlegen,

ein nao ein

bloet en lééggeweijd

men strand

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het dialect van Dilsen door Hubert Hoeven.

87 Opglabbeek

Bie-einkuuëme

Mien plaats

en mienen tieëd,

doa kimst te Benne.

Niks aan dich te zeen,

de kieëks neet ins emhuug.

Mèr in dien voar

slijps te den hieële wèreld met

plag en slijp

en de rieëks oren inne wènd.

Vè bie-ein en weer uut-ein,

ei pot naat nu.

De gijs er weer vanduur,

de leets get belle hie,

ze blinke schuuën

zu lang het doort.

Dan speddert ein vier ein

de buul uut-ein.

Mie strand weer kaal,

alles weggewejd.

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het dialect van Opglabbeek  door Yvonne Veugen-Willems

88 Herk de Stad

Djé goat de ruimte en mijn ûgenblik è:n

kikt nie op, loat niks zie’n

djé draagt urre wereld mee èn kielzog, sluier, sleeëp èn

geurenkolk.

Vé ontmoete èn ontbènne

alles meugt neu, alles versmêlt.

Djé vertrekt, loat belle

aechter, ze glinstere

tot ze eupespette, ien noa

ien, kôal en leeggewèid

mè strand.

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het dialect van Herk de Stad door Literair Café ‘de herwonnen Tijd’, Hasselt

89 Houthalen

Ontmoeting

Gjè koemt de kamer

en mè oegeblik binne.

Kiekt nie omoeg, dut of der niks ziet

gè draagt oere wjèreld mee in

kielzoog,  vwal,, sleep en

geurekolk.

Vjè komen mekaar tege en leutte diendaner  los.

Alles moog no, alles smölt inien.

Gjè geut ewjèg, lut belle achter,

dèj glinstere

teut ze opespatte, ien veur ien

koal en leeggewèèd

mè strand.

Gedicht van Herman Rohaert in het Houthalens dialect gezet door Rik Mues

90 Eksel

TOWVALLIG TREFFEN

Gèh treedt de roônd-um

en men eegeste momênt binnen

kiekt nie op, lot och nèks oaëngooën.

Gèh dragt owwe weereld achter óch oaën

in noosleep, vermómming en

lekker rükkende draêkolk.

We treffen ooës en gòn oetiêën,

alles maag noûw, alles smöölt iniêën.

Gèh vertrèkt, lot lóchtbellen

noo, ze glinsteren

tot ze oetiêën springen, d’ iêën noo

d’ ander, koâël en leeggewêêd

mèn èn.

Gedicht van Herman Rohaert in het Eksels door Rik Vanduffel

91 Bilzen

At ver os zien

De bès doë,


sjrits bènnes èn mij momênt,


de kieks noë niks, boezjiërs noë niks,


brèngs z’ne werd


èn e sjeitsje mèt dich mèt,


sjalleke, vwalleke, hoovroo van reiksel.


At ver os vènne, hoës ontbènne,


ès al gepêrmètiërd, geet al versmélte.


De bès voert, lits bêllekes noë


wo glènstere


tot ze mich ploep-ploep-ploep


autreespêtse,


teslaot ên liëggewêd


mij strand.

Gedicht van Herman Rohaert omgezet in het Bilzers door Patrick Slechten

(92) 55.2  Maaseikers dialect.

Versji-jning

Ich wieër dich uveral gewaar

de bès ter obins

de kiks neet op, duis of ste niks doeër höbs.

Hie-ël diejne waereld draag ste mèt achter dich aan

weej einen tornado mèt sleui-jer,sleip en geurgedoons.

We keejke ös aan en vergoeën same

alles maag now, alles wieërt ein.

Den vertrèks ste mèt achter dich

belle deej glinstere tot ze stük sprènge

ein vuur ein

kaal en lèèg gewejd

meej strand.

Gedicht van Herman Rohaert in het Maseikers omgezet door Herman Hendrix

93 Munsterbilzen

Ontmoeting

De kumps maain ruimte

èn mij moment bènne.

Kieks nie omhoug, luts dich niks aongon.

De drugs zène wert mèt èn

spoër, sluier, sleep en

giërewalm.

Ve koëme tiëge en gon outtreên,

alles moug nou, alles smélt èneen,

De vertrèks, luts bloëze

aater, ze blinke

tot ze oëpespringe, êên noë

êên, kaol èn liëggewaêt

mei strant.

Gedicht van Herman Rohaert in het Minsters omgezet door Jean-Marie Withofs

94 Tessenderlo

BIEJENGEWEST.

Ge komt be mèè binne

nèè, oep dees oeëgenblik

ge loert nie oemhoeëg, let niks zien.

ge droagdevve weijereld mee in

boeweteschouwem, voewel, sleep en

een kollek vol guiere.

We zi mekàànder en zen dan ribbedebie,

nèè mag alles, alles smelt biejen.

Ge trappedaf, let blaiskens

achter,ze bling’e

wel tot z’ope spetse, d’iejen noa

d’àànder, koal en leeggewouwejd,

mèè stràànd.

Gedicht van Herman Rohaert omgezet in “het Loewejs”door Jos Schepers

95 Heusden (1)

Tegekomen

Gè  gût de plak

en mé moment binne

kiekt nie omhoeg, lût niks zien.

Ge draagt oere wjêreld mee in

spoor, woasem, slèèp en

geurkolk.

We kome diendaner tege en ontbinne,

alles moogt noa, alles smûlt bien.

Gè  vertrekt, lût bellekes achter,

ze blinken

tot ze kepotvliegen, d’ien achter  d’aaner.

koal en leeggewèèd

mè  strand.
Gedicht van Herman Rohaert omgezet in dialect van Heusden door Julien MAEBE

95 Heusden (2)

Bie-nkomst

Gè komt de plak binnen

en in mè zicht

kiekt nie omhoeg, lut niks zie-n.

Gè pakt oere wièreld mee in

achter och oan, dok, sleep en

iets wa bra goe rikt.

Viè komen bie-n en gun utie-n,

alles moog no, alles luupt inie-n.

Gè gut oan, lut bloaskes

achter og, ze blinke

tot ze uttie-nspringe, dien achter

daner, koal en leeggewèid

mè strand.

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het Heusdens door Linda Roosen

96 Diepenbeek (1) en (2)

BETEENKOME I

Zjee treëd de plak

En mei moment bènne

Kik ni op, lùt niks merke

Zjeë draogt de wer’d mie

In oer vaorwetter, sloeur,

Sleep èn kolk van geur

Veë kome mekanere tege

Èn gón outereen

Alles moog nooë, alles smeilt inéén

Zjeë vertrekt, lùt blooze aachter

Dei glinstere tot ze

Spatte outeen

Één nô één,

Kaol en leeggewèjd

Mèè straand

Vertaling van het gedicht “Ontmoeting” van Herman Rohaert, in het Diepenbeeks dialect door Erik Blocken

KENNISMOAKING II

Zonner da iemand

Ooch mer iets iet geziën heit,

Wèè ne sjelm,

Komt zjeë benne bè miech

In mèèn hat, in mèèn hoas

Zjeë draogt urre weereld

Mieë in oer vaorwetter

In oer voîle, sleep en

Kolk va reukwetter

Veê kome bedeen, jonnen één

Alles moog en smeilt inéén

Zeit zjeë miech anne kaant,

Sprènge blienkende

Louchblöskes kapot

Lùtte miech aachter op e

Kaol en leig gewèid stuk zaand.

Vrij vertaald naar het gedicht “Ontmoeting” van Herman Rohaert in het Diepenbeeks dialect door Erik Blocken

97 Maasmechelen

Teëgekoame.

De slenters de ruimte

en mienen aochopslaag benne

kiêks neet op, lies niks merke

de dreûgs de waëreld in de ploovaor

nètche, sleip en ruuëkvèn

Ver koame tege en riête los

alles maog now,alles versmölt.

De vertrks,lies blaosbelle achter,

ze glinstere

tot ze opesprènge,eîn veur eîn

kaal en läeggewe-jt

mie strand

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het Maasmechels door Gilbert Opsteyn

98 Dilsen

Ontmoeting

Dich treujts de rèuite in

en miênen augeblik bènne

kiêk neet op, laot niks merke;

dich dreugs d’ne waereld met in

kielzog, slèuer, slijp en

geurewolk.

We kòmme tiengen en òntbènje

alles maag nòew alles smöljt inein

Dich vertrèks, luus belle achter,

ze glinstere

tot ze oeëpe sprènge,

ein nao ein

kaal en laeg geweijt

miê strand.

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het Dilser dialect door Noël

99in ’t Hams

Ontmoeting

Ge komt hie i mè kot binne

Just op de verkiejede moment

Ge haaft ef oewege weg

Ge geft ef eige nie bloèt

Den hièle wereld zit in ef

Ik zien het diep in eif oewege

Ge sleurt mè mee in eif geure

En ik volleg eif voetspore

We valle in mekanders èrreme

En zien watter gebeurt

We valle nin stukken utièn

En dan wir stillekes inièn

Alles kan nè, alles smelt, lacht nè ma trug

Ge ramasseert alles biejen

Just op de verkiejede moment

Ge moakt mè bloaskes wès

En al oer belle die breke

En het strand lupt leeg

En het strand lupt leeg

En het strand lupt leeg

En al oer belle die breke

We valle in mekanders èrreme

En zien watter gebeurt

We valle nin stukken uitièn

En dan wir stillekes inièn

Alles kan nè, alles smelt, lacht nè ma trug

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het Hams door ‘De Vruters’

100 Helchterens

TEGEKOME

Géje koomt de plak

en mènen tèd binne

kiekt nie omoeg, doet asof er niks anne hand is

géje draagt al wa ge zèt

achter oach an, veuwl, slèèp en

walm,

véje kome diendaner tege en lötte los

alles moog noh, alles smölt inien

géje göt ewèg, löt blöwskes

nöw, ze blinke

tot ze kepotvliege, ien vur

ien, kahl en leeggewèèd

mè strand

Gedicht van Herman Rohaert, omgezet in het dialect van Helchteren door Jean-Pierre Hermans

101 Zonhovens

D-IEN D-ANER AOËN TEGE KOOME

Deeë kómt m’n plák

en m’ne moment êin

Kiekt nie op, gebeert nóa niksj

Deeë draogt oere wereld aachter óch aoën

bè ’n vòòël, sleep en hoovroo vá geure

Vee kome b-ieën en góan vá d-ien d-aner vórt

Noa moog âl, âl kumt tegaor

Deeë góatj aoën, lóat bellekes aachter,

ze fónkele totda z- ope sprènge,

toer op toer, kaol en leeggewèèd

M’n heej

(letterlijk strand = strând; figuurlijk (rustige zanderige plaats in Zonhoven : de heej (heide))

Gedicht van Herman Rohaert, van ’t Goe Vlaoms umgezatte in ‘t Zooëneves doowr John Lenaerts op 25 juni 2010.

102 Halen

TEIGEGEKOUME

Ge komt de plek

en in me zicht binne,

loert nè oep, lut niks zien.

Ge slept oere wiereld mee

achternoe-e in voile, sleip en

iet wa goe riekt.

We koume mekandere teige

en goan voetsj,

alles mag noa, alles lupt bedie-en.

Ge goat voetsj, lut blusjkes achter,

ze blinken tot ze goan beste,

’tie-en noewe ’t ander,

koal en leiggewoe-ed

mè strand.

Gedicht van Herman Rohaert in het Halens omgezet door Jacqueline Giebens

103 Opglabbeek

EEME TIEGEKUUME

Dig kems in de guruute buute en in mien uigeblik benne.

Dig kieks neet op en leets niks zeen.

Dig dreegs de weireld met dien achterste slijp,ein wolk van rieksel.

Veij kuume bieijn en goan uterijn.

Alles maag nu en alles smeilt.

De vertreks en de leets bellen achter dich,ze blinke tot ze uterijnvleege de ein noa de anner.

Kaal en leiggeweit,mie strand.

Gedicht van Herman Rohaert in het Opglabbeeks omgezet door Mia Vossen Wertelaers

104 Mechelen-Bovelingen (1 van de 12 deelgemeentes van Heers

ONTMOETING

Djë koomp één in menne wèrrelt

en kik reich veur oech aut

ma djë duut of djë van niks wéet.

djë drog oer zeurgen aachter oech mieë

oer sleep, oere skimmer en oere lijfgeure

ve koome betéen en gon wir vots

alles moog now, ve sméelte betéen

Dan got djë foet ma lot loochbèllekes aachter

dei blienke tot se kapot spréengen,

éen veur éen,

alles wiänt kaul

meinen dreum weit weig.

Gedicht van Herman Rohaert in het Heerser dialect (Mechelen Bovelingen) omgezet door Jos Schoefs van de Heemkunde Groot-Heers.

107 GINGELOMS (BORLO)

Betienkoume

Dje komp de plak

van meijn moment in

lèt nie ne mich , löt niks zien

dje draogt de wereld mie in

our gevolg, voil en sleip, ouren reuik

vellings zien mekaander en ontloaten

alles mooug nau,

alles smult.

dje goit eweg, luet bloze

achter  oech, se blinken

tot se bosten

ieen nau

ieen, koal en aatgeweid

men scaleij.

Ontmoeting, gedicht van Herman Rohaert in het Borlo’s (Gingelom) vertaald door Olga Lenaerts.

105 Lummen

BIENKOME

Ge komt de plek

en menne moment binnen

kiekt nej omhoeg, lût niks zejn.

Ge dragt owre wieëreld be och mee in

vaerwaeter, vwal, sleep en

kolk van geure.

Vieë komen mekanere tegen en goeën otien,

alles mogt noa, alles smölt inien.

Gij goeët eweg, löt bloeëzen

achter, ze blinken

tot z’ otien springe, dien achter

daner, kael en leeggewêd

me strand.

ONTMOETING van Herman Rohaert omgezet in het Lummense dialect door Werner Beutels en Georges Coenen.

108 LEOPOLDSBURG

ONTMOETING

D’abbord, gèh komt gèh zoé m’n pluts

En m’n tijd weer binnegestapt

Gèh kèkt gèh nie oem, nie neer

Mee nen air van je te ditte je te dat

Slepte gèh uwen eigen wereld mee

In ’t zog, voile, sleep en

Quelle odeur

We en weer es bijiejn

Alles is weer koek en ei

Gèh stapt weer es op

Loat bloaskes achter, tot

Z’utiejn spatte, iehn noa iehn

Koal en leeggewoaid

Mijn straend

Ontmoeting, gedicht van Herman Rohaert in Leopoldsburgs dialect, vertaald door Nand Hendrix

109 ACHEL

Mekoar tege kome

Ge komt de ruumte

en mien oëgenblik binne

kiekt nie op,lut niks merreken.

ge dragt ow werreld mei in

e spoor,zwiëm,sleip en

wallem van geuren

We kome bejiën en gun oewt elkoar

aal maag nouw,aal smeilt inien.

Ge gut,lut bluskes

aagter,ze blinken

tot ze oewteriën springe, ienen vur

iejen,koal en leeggeweijd

mie straand

Ontmoeting, gedicht van Herman Rohaert in Achels dialect, vertaald door Louis Van der Velden

110

I ’t Jaspels (Nederlandstalig dialect van Herstappe)

Bekàner tegekome

Dje komp op dit moment in mich,

kik nie omhoog, let niks vallen.

Dje dorg de wèrt met

in al our evenementen

en in alle geuren en kleuren.

Ve komen bekaner tegen en goon van

bekaner fourt.

Al moèg nauw, al smelt.

Dje gòt fourt, let bellen eiter,

ze blinken tot ze kapotvliegen,

d’een nou d’auer,

koùl en leeggewaat

mijn strand.

Dhr Serge Louwet, burgemeester van Herstappe

II Franstalig dialect van Herstappe (en Wallon de Liége)

LI RENCONTRE

Vo intré d’vin l’espace

e d’vin m’instan,

vo fe semblant, vof e mine di rin.

Vo hetchie li monde podri vo,

avou tot boort d’odeurs.

On si rescontre, on’s kwite.

Eto si pou fé asteur , to n’es va.

Vo n’allé, vo lehie des bulles

podrie vo, el blinkai puis

el sipitai lun apres laut.

Dismoucie e dezinflee

mi plage a mi.

Claudy Prosmans, gemeenteraadslid van Herstappe

Advertentie

Eén reactie to “tour du limbourg.2”


  1. Everything is very open with a clear description of the challenges.

    It was truly informative. Your website is useful.
    Thanks for sharing!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: